me cleaning my keyboard while my PC's still on
ggggggggggggggggggggggggggggggggggfvffc cffcfcv fcfffffffffffffffxnssssssssssssssxssbgtrfrfrffffrfffdrfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefgggggggggggggggggggggggggggggtggrtrttftgtgvgyhuhbjikhhjyuyyuyuuujghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhryyyyyttgybvgngbvbvbvfvgfvggvbfvccccvxsxsxr5t6666y